ATTENTION the prices of a part of the assortment are not current. The stated delivery date is only indicative and depends on the current production capacities of subcontractors and the availability of materials.

OBCHODNÍ PODMÍNKY


společnosti LS KAMNA s.r.o., IČ: 281 31 860,

se sídlem Hubenov 5, 386 01 Únice,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka č. 19145
______________________________________________________________________

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi společností LS KAMNA s.r.o., IČ: 281 31 860, se sídlem Hubenov 5, 386 01 Únice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka č. 19145 (dále jen „Prodávající“), a kupujícími v internetovém obchodě na adrese www.LS-stoves.com (dále jen “E-shop”).

1.2. Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „Kupující“).

1.3. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.4. Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatel“).

1.5. Zbožím se rozumí veškerý sortiment produktů a výrobků, které jsou nabízeny v E-shopu Prodávajícího (dále jen „zboží“). Označení zboží nabízených Prodávajícím v E-shopu a popis jejich hlavních vlastností je uveden u každého zboží́ v E-shopu. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že veškeré zboží uvedené v kupní smlouvě představuje zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele, resp. zboží přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele, a Kupující tak nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 1. REGISTRACE, ZÁKAZNICKÝ ÚČET, OBJEDNÁVKA
  2.1. Na základě registrace provedené v E-shopu Prodávajícího může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). Pro registraci je nutná e-mailová adresa Kupujícího. Kupující, který je spotřebitelem, může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z E-shopu.

2.2. Při registraci a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět všechny údaje úplně, správně a pravdivě. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem ve formě emailové adresy a heslem, které si Kupující, který je spotřebitelem, zvolí při registraci sám. Kupující, který je podnikatelem, obdrží od Prodávajícího e-mailem uživatelské jméno a heslo, které si následně může změnit v nastavení svého zákaznického účtu.

2.4. Prodávající je oprávněn zrušit zákaznický účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj zákaznický účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

2.5. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující není oprávněn uplatňovat u Prodávajícího jakékoliv nároky peněžité či nepeněžité povahy v souvislosti s nedostupností zákaznického účtu.

2.6. Kupující vybírá v E-shopu jednotlivé zboží kliknutím na tlačítko „Do košíku“. Další proces objednávky probíhá zadáním údajů požadovaných v rámci procesu objednání. Kupující v rámci procesu objednání volí mezi převzetím zboží v sídle Prodávajícího a možnostmi dopravy zboží na adresu v České republice a Slovenské republice. Dopravu zboží do jiných zemí, než jsou uvedeny v předcházející větě tohoto bodu, je nutné sjednat individuálně, vč. ceny takové dopravy, když možnosti dopravy musejí být v takových případech Prodávajícím poptány. Kupující je povinen v procesu objednání uvést též zvláštní požadavky týkající se dopravy zboží (např. donáška do poschodí apod.), přičemž bere na vědomí, že takovéto zvláštní požadavky nemusejí být kompatibilní s jím zvoleným způsobem dopravy a Prodávající je v takovém případě oprávněn způsob dopravy zvolený Kupujícím bez postihu odmítnout. Kupující dále v procesu objednání volí preferovaný způsob platby ceny zboží a nákladů na dopravu. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je zaškrtnuto políčko nalevo vedle prohlášení „Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl Obchodní podmínky a bez výhrad s nimi souhlasím.“. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen.

2.7. Před odesláním objednávky je Kupující povinen svou objednávku zkontrolovat a opravit, popř. ji před odesláním může změnit. Odeslaná objednávka představuje závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.8. Po kliknutí na tlačítko „Dokončit objednávku“ obdrží Kupující e-mailem automatické potvrzení o doručení objednávky Prodávajícímu, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

2.9. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu; v případě, že Prodávající bude požadovat uhrazení zálohy na cenu zboží (bod 3.2.), bude součástí akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu též její vyúčtování. V případě, že do 15 pracovních dnů poté, kdy obdrží Kupující e-mailem automatické potvrzení o doručení objednávky Prodávajícímu, nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany Prodávajícího, platí, že Kupující není dále objednávkou vázán.

2.10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve porušila tyto Obchodní podmínky či své povinnosti z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

2.11. Identifikace a charakteristika zboží v E-shopu je ilustrativní, rozhodující je označení zboží v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, pokud E-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání a mezi stranami nebude uzavřena dohoda o změně kupní smlouvy, která by takový nedostatek údajů odstranila.

III. CENA A PLATBA
3.1. Cena zboží v E-shopu Prodávajícího je uvedena v českých korunách (CZK) nebo EUR včetně DPH a bez poplatků za dopravu, které se liší v závislosti na druhu zboží, způsobu dopravy, poskytovateli dopravy a způsobu platby za dopravu. Náklady na dopravu zboží nese v plné výši Kupující.

3.2. Prodávající je dle vlastního uvážení oprávněn vyžadovat zálohu na cenu zboží, a to až do výše 100% ceny zboží. Záloha ve výši 100% ceny zboží a nákladů na dopravu bude vyžadována vždy v případě, že Kupující zvolí jako preferovaný způsob platby bezhotovostní převod. Záloha je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování.

3.3. Daňový doklad (se zohledněním úhrady případné zálohy) na cenu zboží a náklady na dopravu bude Kupujícímu předán nejpozději při dodání zboží. Daňový doklad dle předcházející věty lze uhradit bezhotovostně při převzetí zboží v sídle Prodávajícího či dobírkou při dodání zboží prostřednictvím dopravce na adresu v České republice nebo Slovenské republice.

3.4. Prodlení Kupujícího s uhrazením ceny zboží či nákladů na dopravu představuje podstatné porušení smluvní povinnosti Kupujícího.

 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
  4.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží splněním obou následujících podmínek:
 2. a) převzetí zboží Kupujícím a
 3. b) uhrazení plné výše ceny zboží a nákladů na dopravu Kupujícím.

4.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží. V případě dopravy zboží prostřednicím třetí osoby zajišťované Kupujícím přechází nebezpečí škody na Kupujícího předáním zboží k přepravě takové osobě.

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  5.1. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží Kupujícímu tím, že Kupujícímu po předchozím oznámení prostřednictvím e-mailu umožní disponovat se zbožím v ujednaném místě. V případě dopravy zboží prostřednicím třetí osoby zajišťované Kupujícím nastávají účinky převzetí zboží Kupujícím předáním zboží k přepravě takové osobě.

5.2. Kupující je povinen poskytnout řádně a včas součinnost nezbytnou k převzetí zboží v ujednaném místě v termínu oznámeném Prodávajícím (bod 5.1.) a převzetí zboží písemně potvrdit, v opačném případě nastává prodlení Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn nesplnění kterékoliv povinnosti dle předcházející věty tohoto bodu odůvodnit neuplynutím lhůty dle bodu 5.4. těchto Obchodních podmínek.

5.3. Předpoklad předání zboží Kupujícímu tvoří úhrada ceny zboží, nákladů na dopravu a dalších nároků, na které vznikl Prodávajícímu nárok (např. bod 5.5.), v plné výši. Do doby splnění povinností Kupujícího dle předcházející věty tohoto bodu není Prodávající v prodlení se splněním své povinnosti k předání zboží Kupujícímu.

5.4. Doba dodání zboží je zpravidla do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byla ze strany Kupujícího uhrazena záloha na cenu zboží (bod 3.2.). V případě, že Prodávajícím nebude vyžadována záloha na cenu zboží, je doba dodání zboží zpravidla do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byla ze strany Prodávajícího učiněna výslovná akceptace (bod 2.9.) návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

5.5. Prodlení Kupujícího s převzetím zboží představuje podstatné porušení smluvní povinnosti Kupujícího. Kupující se v případě prodlení s převzetím zboží zavazuje uhradit Prodávajícímu:

 1. a) náklady na marnou dopravu zboží,
 2. b) skladné ve výši 50,- Kč za každý kalendářní den prodlení Kupujícího s převzetím zboží až do doby případného odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  6.1. Kupující je povinen při převzetí dodaného zboží prohlídkou zkontrolovat stav zásilky se zbožím a současně stav zboží a veškeré případné vady zásilky a zboží, které bylo možné prohlídkou zjistit, písemně uvést nejpozději v předávacím protokolu sepsaném s dopravcem. Kupující bere na vědomí, že pozbývá nároků z případných vad zásilky či zboží, které bylo možné prohlídkou dle předcházející věty tohoto bodu zjistit a které nebyly písemně uvedeny v předávacím protokolu sepsaném s dopravcem.

 

6.2. Porušenou či poškozenou zásilku ani zboží vykazující vady není Kupující povinen od dopravce převzít a o této skutečnosti je povinen s dopravcem sepsat záznam (uvedené neplatí pro dopravu prostřednictvím třetí osoby zajišťované Kupujícím).

6.3. K opožděně uplatněným reklamacím Kupujícího nebude Prodávajícím přihlíženo.

6.4. Reklamaci lze uplatnit v sídle Prodávajícího, vždy však v pracovní dny v obvyklé pracovní době, poštou nebo e-mailem.

6.5. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen na vlastní náklady spolu s reklamovaným zbožím (včetně kompletního původního příslušenství) předložit doklad o zaplacení zboží nebo záruční list. Při reklamaci dojde k vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém Prodávající uvede datum a místo uplatnění reklamace, popis Kupujícím vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob informování Kupujícího o jejím vyřízení. Jedno vyhotovení reklamačního protokolu bude Kupujícímu předáno, popř. zasláno na jím uvedený e-mail. Pro účely vyřízení reklamace lze využít údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu.

6.6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

6.7. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího a vyzve jej k převzetí reklamace v sídle Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při převzetí vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit reklamační protokol a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Neposkytne-li Kupující řádně a včas součinnost nezbytnou k převzetí reklamace po jejím vyřízení, zavazuje se uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 50,- Kč za každý kalendářní den prodlení Kupujícího s převzetím reklamace po jejím vyřízení. Při převzetí vyřízené reklamace Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.8. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínkami se úprava práv a povinností z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, v platném znění.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1. Od kupní smlouvy může odstoupit Prodávající a Kupující pouze v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou či těmito Obchodními podmínkami.

7.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím na jeho náklady vráceno Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího k jeho rukám zpravidla do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než Kupující Prodávajícímu vrátí zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn započítat oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny své nároky dle bodu 10.5. těchto Obchodních podmínek.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES
8.1. Prodávající jako správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává osobní údaje Kupujícího jako subjektu údajů zejména pro účely:

- vedení zákaznického účtu subjektu údajů a přehledu dosavadních objednávek subjektu údajů, jednání o objednávkách subjektu údajů a dalších úkonů v rámci využívání uživatelského účtu,

- plnění povinností správce coby prodávajícího dle uzavřených kupních smluv,

- plnění veřejnoprávních povinností správce (zejm. vedení účetnictví, povinností daňových apod.) dle obecně závazných právních předpisů,

- informování o nabídkách, sortimentu a akcích správce coby prodávajícího,

- případného vymáhání povinností subjektu údajů coby kupujícího dle uzavřené kupní smlouvy.

8.2. Právním základem pro takovéto zpracování osobních údajů je:

 1. a) jejich nezbytnost pro plnění se správcem uzavřených smluv,
 2. b) jejich nezbytnost pro plnění právních povinností, které se na správce vztahují,
 3. c) jejich nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce, kterými jsou zejm. šíření informací o obchodních a jiných podnikatelských aktivitách správce,
 4. d) v ostatních případech souhlas subjektu údajů poskytnutého pro uvedené účely, který může subjekt údajů kdykoli odvolat, aniž by to způsobilo nezákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

8.3. Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům s výjimkou poskytovatelů dopravy zboží. Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování. Osobní údaje budou správcem uchovávány po dobu 5 let po skončení trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a vypořádání všech závazků z něj, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly správci uchovávání po delší dobu. Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na e-mailové adrese správce info@ls-kamna.cz. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho prostředku komunikace na dálku. V případě, že lze nákup v E-shopu Prodávajícího provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na prostředku komunikace na dálku Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty tohoto bodu odvolat.

 1. AUTORSKÉ PRÁVO
  9.1. Programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop Prodávajícího, včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem.

9.2. Kupující se zavazuje, že nebude neoprávněně zasahovat do autorských práv a oprávněných zájmů Prodávajícího ani neoprávněně užívat předmět autorské ochrany Prodávajícího.

 1. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

10.2. Kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

10.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4. Pokud Prodávající nesplní kteroukoliv svou povinnost z důvodu vyšší moci (tj. okolnosti nezávislé a neovlivnitelné smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, pandemie, nouzový stav, proti epidemiologická opatření, živelné pohromy, přírodní katastrofy), prodlužuje se lhůta ke splnění takové povinnosti o počet dnů trvání vyšší moci. V případě, že doba trvání vyšší moci bude činit více než 3 měsíce, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

10.5. V případě prodlení Kupujícího s řádným či včasným převzetím zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu, jejíž výše odpovídá výši zálohy dle bodu 3.2. těchto Obchodních podmínek, nejméně však ve výši  25% ceny zboží, kterého se prodlení Kupujícího týká. V případě odstoupení od kupní smlouvy (ať už z jakéhokoliv důvodu) má Prodávající právo na uhrazení 100%  nákladů spojených s plněním povinností dle takové kupní smlouvy v paušální částce odpovídající výši zálohy dle bodu 3.2. těchto Obchodních podmínek, nejméně však ve výši  25% ceny zboží dle takové kupní smlouvy.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Právní vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména uzavřenou kupní smlouvou, těmito Obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ostatními právními předpisy právního řádu České republiky. Není-li však Kupující spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele se na právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím zákon o ochraně spotřebitele nepoužije.

11.2. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto Obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

11.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem; tím nejsou dotčena práva Kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, k projednání a rozhodnutí všech sporů týkajících se kupní smlouvy a z kupní smlouvy vyplývajících jsou příslušné obecné soudy České republiky.

11.4. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce. Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím je dostupná v uživatelském účtu Kupujícího. Kupujícímu, který provádí objednávání zboží bez registrace přímo z E-shopu nebo jehož uživatelský účet byl zrušen, bude kupní smlouva zaslána Prodávajícím elektronicky na vyžádání.

11.5. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek. Užití Obchodních podmínek Kupujícího na kupní smlouvu se vylučuje.

11.6. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

11.7. Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, nové znění je účinné jejich zveřejněním na adrese www.LS-stoves.com.

11.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a po celou dobu trvání smluvního vztahu s Prodávajícím. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku si hradí Kupující sám.

11.9. Kontaktní údaje Prodávajícího:

- adresa: Hubenov 5, 386 01 Únice

- telefon: +420 604 614 128

- e-mail: info@LS-kamna.cz

11.10. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese sídla Prodávajícího a elektronicky na adrese www.LS-stoves.com.


V Hubenově dne 25. září 2020